Salgs og leveringsbetingelser

1. Generelt

Nærværende salgs- & leveringsbetingelser er gældende ved enhver leverance af varer eller ydelser fra Comet Computer ApS. Alle aftaler omkr. ændringer eller tilpasninger af aftalen skal være skriftlige. Comet Computer ApS er i det følgende benævnt sælger. Køberen af produktet eller ydelsen er benævnt køber.

2. Tilbud

Alle tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage, medmindre andet er specifikt angivet i tilbudet. Tilbud accepteres skriftligt af køber.

3. Priser og betalingsbetingelser

IT-timer til softwareudvikling og konsulentassistance faktureres pr. påbegyndt kvarte time. Sælgers timepris fremgår af sælgers prisliste. På IT-timer der efter købers ønske udføres uden for normal arbejdstid, forhøjes timeprisen med 50%. Normal arbejdstid defineres i denne sammenhæng som alle hverdage, undtagen lørdag, fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Anførte priser er altid ekskl. moms og afgifter, medmindre andet fremgår. Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betales købesummen ikke rettidigt kan sælger beregne morarenter på 2% pr. påbegyndt måned. Endvidere er eventuelle rykkerbreve pålagt et gebyr på DKK 175,- excl. moms. Selvom køber betaler morarenter og rykkergebyr, afskærer dette ikke sælger fra at kræve erstatning for yderligere tab som købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Ved købers misligholdelse har sælger ligeledes ret til at standse yderligere leverancer til køber. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modforordninger.

4. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer eller ydelser indtil fuld betaling har fundet sted med evt. tillæg af renter og omkostninger.

5. Levering og forsinkelse

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand bringer det solgte til køber. Levering sker for købers regning og risiko. Software og hardware installeres normalt af sælger på købers adresse på alm. timebasis. Skal software eller hardware fremsendes pålægges et leveringsgebyr, hvadenten dette sker elektronisk, via postforsendelse eller fragt. Størrelsen af gebyret fremgår af sælgers prisliste. Sælger skal ved forsendelse påse at det solgte emballeres forsvarligt. Hvis en leveringsdato er aftalt forpligter sælger og køber sig til at gøre sit yderste for at leveringsdatoen kan overholdes. Dog tages forbehold for anerkendte force majeure situationer såsom arbejdskonflikt, krig, brand, vareknaphed og uroligheder samt forsinkelser eller fejl hos underleverandører. Sælger påtager sig ikke nogen erstatningspligt i forbindelse med en forsinket levering. Såfremt en forsinkelse på væsentlige dele af en leverance overskrider 2 måneder på grund af sælgers forhold, er køber berettiget til at annullere aftalen. Hvis en levering af en vare eller ydelse må udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.

6. Udvikling af software og konsulentbistand

Udvikling af software og konsulentbistand kan ske på timebasis eller efter tilbud. Såfremt køber ønsker tilbud aftales omfanget af opgaven forinden skriftligt. Køber eller sælger udarbejder en kravspecifikation og i de tilfælde hvor opgaven anses for uigennemskuelig, vurderes opgaven ligeledes gennem en foranalyse. Den arbejdstid som sælger evt. måtte bruge i forbindelse med kravspecifikationen og foranalysen, betales normalt af køber på alm. timebasis. Køber afgør i hvilken grad der skal udarbejdes manualer til udviklet software. Udarbejdelse af manualer sker på alm. timebasis, medmindre andet fremgår af evt. tilbud.

7. Salg af hardware og pakkesoftware

Hardware og pakkesoftware installeres af sælger, medmindre køber har andre ønsker. Installationen foregår på alm. timebasis. Manualer til pakkesoftware og hardware forekommer ofte kun på engelsk.

8. Transport og opholdsudgifter

Transporttid i forbindelse med opgaveløsning for køber, betales af køber på normal timebasis og til samme pris som ordinære Edb-timer. Sælger er ligeledes berettiget til at fakturere køber rimelige transportomkostninger samt opholdsudgifter, som sælger måtte oppebære i forbindelse med udførelsen af opgaver for køber.

9. Garanti på udviklet software og konsulentbistand

På software, udviklet i henhold til tilbud, yder sælger 3 måneders garanti imod fejl og mangler, når det kan fastslås at det leverede ikke lever op til det aftalte. Sælger udbedrer således fejl eller mangler konstateret i garantiperioden uden beregningen. Udbedringen sker i henhold til god skik indenfor branchen og omgåelse af fejl kan i visse situationer være nødvendig. Køber er forpligtet til at være sælger behjælpelig med fejlmeddelelser og anden dokumentation som sælger måtte finde nødvendig for at udbedre problemet. Når konsulentbistand er ydet eller software er udviklet på timebasis, uden en forudgående skriftlig aftale omkring opgavens art og omfang, yder sælger ikke garanti på opgaven, men afhjælper gerne eventuelle problemer på timebasis.

10. Garanti på hardware og pakkesoftware

For hardware og pakkesoftware følger sælger altid producentens eller distributørens garantibestemmelser for varen. Normalt ydes der altid mindst 1 års garanti imod fabrikationsfejl på hardware. Garantien på pakkesoftware varierer og begrænser sig i reglen til fysiske fejl og ikke softwarefejl. Sælger kan på købers forespørgsel oplyse nærmere omkring hvilken garantipolitik der føres for den enkelte vare. Når køber modtager varer fra sælger skal køber ved leveringen foretage en kort undersøgelse af varerne. Er der fejl eller mangler som køber ønsker at påberåbe sig, skal køber hurtigst muligt og senest 8 dage efter leveringen give sælger meddelelse herom. Er reklamationen berettiget vil problemet med varen blive afhjulpet for sælgers regning indenfor rimelig tid.

11. Returnering og annullering

Returnering af varer samt annullering af ordrer kan kun ske imod forudgående aftale med sælger. Ved annullering af en ordre samt ved returnering af varer, har sælger ret til at fakturere de omkostninger sælger måtte have haft på sagen til køber. Den tid der evt. måtte være blevet brugt på sagen har sælger ligeledes ret til at fakturere køber til alm. timepris. Ved købers berettiget annullering på grund af forsinkelse (jfr. afsnit 5), kan sælger ikke kræve sine omkostninger dækket. Sælger bevarer dog under alle omstændigheder ejendomsretten til alt leveret, der ikke er betalt.

12. Support

I forbindelse med salg yder sælger køber telefonassistance på det solgte, i rimeligt omfang, samt i en rimelig periode efter salget. Telefonsupporten er gratis på hverdage fra kl. 8:00 til 17:00, undtagen lørdag. Support uden for dette tidsrum faktureres på timebasis. Sælger er ikke forpligtiget til at være til rådighed telefonisk. Såfremt køber i en kortere periode ønsker en aftale med sælger omkr. egentlig telefonvagt kan dette ofte arrangeres mod vederlag.

13. Ansvarsbegrænsning

Sælger hæfter ikke for tab eller skader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller programmel, tidstab, udgifter til omkørsler eller lignende, selvom dette er en følge af en forsinkelse, mangel eller fejl ved det solgte. Sælger kan endvidere ikke gøres økonomisk ansvarlig for følgeskader forårsaget af det solgte. Ved en følgeskade forstås at en fejl, mangel eller forsinkelse forårsager skade på et produkt, forholdet til en kunde eller på anden vis bevirker et økonomisk tab. Ønsker køber i en specifik sag at sælger skal påtage sig et nærmere defineret økonomisk ansvar kan dette dog aftales særskilt for denne aktuelle sag. Enhver aftale herom skal være skriftlig. Dog gælder imidlertid altid at ethvert økonomisk krav imod sælger, aldrig kan overstige fakturabeløbet for netop den vare eller ydelse der forårsagede kravet imod sælger. I situationer hvor sælgers alm. erhvervsansvarsforsikring helt eller delvist dækker en skade, holdes køber skadesløs i den udstrækning forsikringen dækker. En kopi af forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos sælger.

14. Ophavsret

Ved udvikling af software samt ved konsulentassistance ejer køber ophavsretten til produktet af de solgte Edb-timer. Køber vil således modtage kopi af kildekoden til udviklede programmer. Sælger forbeholder sig dog ret til at genbruge såvel opnået viden som alle dele af den udviklede kildekode i andre sammenhænge. Hvad angår hardware og især pakkesoftware varierer de ophavsretslige bestemmelser fra produkt til produkt. Sælger kan på købers forespørgsel oplyse nærmere omkring ophavsret, licenser m.v. for de produkter køber måtte finde interesse for.

15. Lovvalg og værneting

Nærværende salgs og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse imellem køber og sælger skal forsøges løst gennem aftale. Mislykkes dette skal uoverensstemmelsen afgøres ved SØ og Handelsretten i København.